Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

0973 1342 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viabalu balu

September 13 2017

0849 72f7 500
ribka
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
ribka
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viastonerr stonerr
ribka
7401 f918
ribka
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3

September 06 2017

ribka
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
4590 9e8a 500
Reposted frompoopyseed poopyseed viaAgnes Agnes
ribka
ribka
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viakrainakredek krainakredek

September 04 2017

3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viakrainakredek krainakredek

August 07 2017

ribka
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viabalu balu

August 06 2017

ribka
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viabalu balu
ribka
1697 a4cd 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrainakredek krainakredek
ribka

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
ribka
3779 a377 500
Reposted fromidaru idaru viabalu balu

August 02 2017

ribka
Reposted fromedson edson viapirania pirania
ribka
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viapirania pirania
ribka
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl